Tuotekehitysprosessien tehostaminen

Asiakas

Tikkurila Oyj

Tavoite

Tuotekehitysprosessien toiminnan tehostaminen ja prosessijohtamisen merkityksen nostaminen organisaatiossa. 

Tulokset

Tuotelanseerausprosessin optimointi sekä jatkuvan parantamisen toimintakulttuurin vahvistuminen

Tikkurilan laadukkaat prosessit varmistavat laadukkaat tuotteet

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, joka tuottaa laadukkaita, käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita niin kuluttajille kuin ammattilaisille. Yritys toimii yhdessätoista maassa. Kesäkuussa 2021 Tikkurila siirtyi yhdysvaltalaisen PPG:n omistukseen

Tavoitteena tehokkaat prosessit

Korkealaatuisten maalien tuotekehitykseen osallistuu lukuisia toimijoita, ja matka tuoteideasta myyntiin voi kestää jopa useita vuosia. Maalien valmistusprosessissa on huomioitava monenlainen säädäntö, testattava tuotteet eri olosuhteissa sekä huomioitava vastuullisuusnäkökohdat tuotannon joka vaiheessa. Toimintansa tehostamiseksi Tikkurila on siirtynyt maakohtaisista toimintamalleista keskusjohdettuihin prosesseihin. Varmistaakseen, että tuotekehitysprosessit toimivat tehokkaasti myös keskitetyssä toimintamallissa, Tikkurila halusi analysoida ja tehostaa toimintatapojaan Flovion prosessikehittämisen asiantuntemuksen avulla.

Tikkurilan ja Flovion yhteistyö käynnistyi vuonna 2021. Tuotekehitysprosessin kehittämiselle perustettiin kolmeen vaiheeseen jaettu hanke, ja operatiivinen projektiorganisaatio. Hankkeen tavoitteena oli myös nostaa prosessijohtamisen merkitystä Tikkurilan organisaatiossa.

Nykytila-analyysi kuvaa virtauksen ja pullonkaulat

Uusien tuotteiden lanseeraaminen on lukuisten poikkifunktionaalisten prosessien orkestrointia. Muutokset tuotekehityksen ja tuotannon eri vaiheissa vaikuttavat myös markkinoinnin ja myynnin toimenpiteisiin, esimerkiksi markkinointimateriaalien toteutukseen ja lopputuotteen myymäläkohtaisiin lanseeraustoimiin. Onnistunut lanseeraus edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Flovio aloitti kartoittamalla Tikkurilan tuotekehitykseen osallistuvat toimijat ja sidosryhmät. Alkukartoituksessa kuvattiin riippuvuudet prosessin eri vaiheiden välillä ja tunnistettiin ongelmakohdat ja saatiin kokonaisnäkymä tuotelanseerausprosessin etenemisestä, siihen liittyvistä päätöksentekopisteistä, ja kuvattiin kommunikointikanavat ja mahdolliset pullonkaulat toimijoiden välillä. Kartoitustyö toteutettiin työpajatyöskentelyllä ja haastatteluin.

Globaalissa toimintaympäristössä maalituotteiden raaka-aineiden saatavuus, rahtiliikenteen sujuvuus, lainsäädännön muutokset ja kuluttajatarpeiden kehitys kartoitetaan tarkoin ennen tuotekehitystyön aloittamista. Tuotekehitysprosessissa on siksi huomioitava yksittäisten, yllättävien poikkeamien vaikutus kokonaisuuteen ja siihen reagoiminen.

Kehitystoimenpiteet nykytilan perusteella

Flovion tuottama nykytila-analyysi kuvasi tuotekehitysprosessin kriittiset kohdat, joissa tiedonkulkua ja päätöksentekoa eri toimintojen välillä oli tarvetta täsmentää. Tämän jälkeen määriteltiin tavoitetila ja laadittiin projektin tiekartta. Prosessimuotoilu toteutettiin työpajoissa, joihin osallistui työntekijöitä kaikilta Tikkurilan tuotekehitysprosessin osa-alueilta ideoinnista markkinointiin. Työpajatyöskentelyllä varmistettiin, että jokaisessa prosessivaiheessa huomioitiin kaikki keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

Prosessimuotoilussa käytetyn Flovion prosessityökalun (Cleverom) avulla Tikkurila sai käyttöönsä selkeän visualisoinnin tuotekehitysprosessin etenemisestä, rajapinnoista ja tietotarpeista. Kriittiset poikkeamat määriteltiin ja niiden eskaloinnille luotiin selkeät päätöksentekomallit operatiivisen toiminnan ja liiketoimintajohdon välillä. Projektin tuotoksena Flovio auttoi optimoimaan tuotelanseerausprosessin, jonka selkeä visualisointi toimii nyt työn suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tukena.

Sitoutunut johto tukee prosessikehitystä

Tikkurilan johto on vahvasti sitoutunut organisaation prosessien kehittämiseen. Selkeytetyt roolit, tehtävät ja läpinäkyvästi kuvattu kokonaisuus helpottavat poikkifunktionaalista yhteistyötä ja tukevat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Täsmennetyt päätöksentekopisteet liiketoiminnan ja operatiivisen tuotekehityksen välillä tehostavat päätöksentekoa ja johtamista. Tuotelanseerausprosessin optimointi tehostaa yrityksen kykyä sopeutua ja reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksiin.

Tikkurilan johto osallistui vahvasti myös projektin ohjausryhmätyöskentelyyn. Havainnoista ja välituotoksista viestittiin henkilöstölle laajasti koko projektin ajan, ja tehtiin näkyväksi, kuinka prosessikehittäminen tehostaa toimintaa myös yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta: työn ennakoitavuus paranee ja kuormituspiikit madaltuvat, kun prosessit on vaiheistettu selkeästi.

Jatkuvan parantamisen malli jalkauttaa tuloksia

Tikkurila halusi prosessikehittämishankkeen myötä vahvistaa myös jatkuvan parantamisen toimintakulttuuriaan. Tuotekehitysprosessin kehittämisen aikana saadut opit ja Cleverom-prosessityökalu mahdollistavat prosessiosaamisen skaalaamisen ja jalkauttamisen myös muihin yrityksen toimintoihin.

Flovion kanssa toteutettuun hankkeeseen valittu tuotelanseerausprosessi on laaja-alainen kokonaisuus, jolla on suuri merkitys Tikkurilan liiketoiminnalle. Korkealuokkainen tuotelanseerausprosessi takaa, että Tikkurilan asiakkaat saavat aina käyttöönsä vain korkealuokkaisia, laadukkaita tuotteita

Prosessikehittämisen keskeiset hyödyt Tikkurilalle

  • Selkeä visualisointi ja yhteinen näkemys tuotekehitysprosessista
  • Poikkifunktionaalisen yhteistyön edistyminen
  • Viestinnän ja päätöksenteon tehostuminen
  • Prosessiosaamisen vahvistuminen tuotekehitysorganisaatiossa
  • Toiminnan tehostuminen ja kuormituspiikkien väheneminen